Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta, zástupca starostu, referentky

starosta obce

Ing. Tibor Čičmanec
 

Ing. Tibor Čičmanec


 

 

Starosta

 

           Ing. Tibor Čičmanec
        tel./fax:  00421/46/5471 145
 mobil: 0904 103 917

tibor.cicmanec@chrenovec.sk

chrenovec@slovanet.sk

 

Starosta obce je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstaviteľ obce.

    Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním (čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a § 1 zákona číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov). Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Starosta nie je zamestnancom obce.

    Funkcia starostu je monokratická. Starosta je členom obecného zastupiteľstva, ale nie je volený zastupiteľstvom obce. Má samostatné a nezávislé postavenie, ktoré vyplýva zo zákona.

    Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:
    - poslanca obecného zastupiteľstva,
    - zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
    - štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej
      obcou, v ktorej bol zvolený,
    - predsedu samosprávneho kraja,
    - vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
    - ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

    Starosta
    - zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich
      uznesenia,
    - vykonáva obecnú správu,
    - zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám,
    - rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce
      vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

    Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Postavenie starostu ovplyvňuje povinnosť obce plniť aj úlohy z oblasti štátnej správy a prenesenej štátnej správy. Starosta ako nezávislý predstaviteľ obce nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami obce.

    Pri konštituovaní funkcie starostu obce zákon kladie dôraz na skutočnosť, že starosta vykonáva záležitosti, o ktorých rozhodlo a rozhoduje obecné zastupiteľstvo a záležitosti, o ktorých rozhodli obyvatelia obce priamo v miestnom referende. Ústavou SR ani zákonom o obecnom zriadení nie je rozčlenená pôsobnosť obce medzi starostu a obecné zastupiteľstvo.

    Funkčné obdobie starostu sa skončí zvolením a zložením sľubu nového starostu. Mandát starostu môže zaniknúť aj z iných dôvodov. Starosta sa môže svojho mandátu vzdať. Spôsob je upravený v § 13 a) zákona o obecnom zriadení. Toto ustanovenie zároveň vymedzuje dôvody zániku mandátu starostu. Okrem iných dôvodov starosta stráca svoj mandát, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Obecné zastupiteľstvo nemôže starostu odvolať, môže len vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, a to v prípadoch uvedených v zákone.

 


 

Zástupca starostu

Ing. Andrea Folentová

 

 Samostatná odborná referentka

Ľudmila Ďurdinová

tel. zam.: 00421/46/5471 477 

 

Referentka pre kultúru, dane a poplatky

Silvia Švecová

tel. zam.: 00421/46/5471 145

 

Referentka pre administratívu, matrikárka

Katarína Gatialová

tel. zam.: 00421/46/5471 145
mobil: 0904 772 914

 

Referentka pre administratívu

Mgr. Andrea Dobišová

tel. zam.: 00421/46/5471 477

                                               


 


Úvodná stránka