Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Varovanie obyvateľstva - varovné signály

    Varovanie   obyvateľstva   je   jedno   z  najdôležitejších  opatrení  civilnej  ochrany  v prípade ohrozenia mimoriadnou udalosťou.

    Mimoriadnou udalosťou sa na účely zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa alebo teroristický útok. V záujme obmedzenia škodlivých následkov mimoriadnych udalostí na život, zdravie a majetok osôb na ohrozenom alebo postihnutom území na čo najnižšiu možnú mieru, civilná ochrana varuje obyvateľstvo varovnými signálmi. 

   Varovné signály sú uskutočňované prostredníctvom sirén a následne sú dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.


VŠEOBECNÉ OHROZENIE - 2 -minútový kolísavý tón sirén

VAROVANIE  OBYVATEĽSTVA   PRI  OHROZENÍ  ALEBO  VZNIKU  MIMORIADNEJ  UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz “VZDUŠNÝ POPLACH”


OHROZENIE VODOU - 6 - minútový stály tón sirén

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY


KONIEC OHROZENIA - 2 - minútový stály tón sirén bez opakvania
KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI


    Každý druhý piatok v mesiaci o 12:00 hod. sa vykonáva skúška prevádzkyschopnosti sirén 2 - minútovým stálym tónom.

    Preskúšanie prevádzkyschopnosti sirény v roku 2014.


 


Úvodná stránka