Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Referendum 2015

Prezident SR Andrej Kiska vyhlásil referendum na sobotu 7. februára 2015 v čase od 7.00 hod do 22.00 hod, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach: 

„1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné
      spolužitie 
osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia
      nebolo umožnené osvojenie (a
dopcia) detí a ich následná výchova?

  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní
      v oblasti sexuálneho správania či 
eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé
      nesúhlasia 
s obsahom vyučovania?“.


Rozhodnutie prezidenta SR o vyhlásení referenda

 

Výsledky hlasovania v referende

 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie            1120

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky                                     254

Percentuálna účast občanov, ktorým sa vydali hlasovaci lístky                                  22,68%

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov                                                                          254

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov                                                           253

Počet odovzdanýh neplatných hlasovacích lístkov                                                            1

 

Otázka

Počet hlasov "ÁNO" Počet hlasov "NIE"

1

 

228 23

2

 

231 19

3

 

214 32

 

Celoštátne výsledky - kliknite

 


 

Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.

Prekážkami vo výkone hlasovacieho práva sú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Hlasovací preukaz


Oprávnený občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu v okrsku na konanie referenda, v ktorého zozname oprávnených občanov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených občanov v ktoromkoľvek inom okrsku na konanie referenda.

Oprávnený občan môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr dva dni pred konaním referenda (t.j. najneskôr 05.02.2015) v úradných hodinách obce. Ak oprávnený občan žiada o vydanie hlasovacieho preukazu poštou, resp. elektronickou poštou, je potrebné zaslať žiadosť v takom časovom predstihu, aby mu bolo možné hlasovací preukaz doručiť najneskôr deň pred konaním referenda.

O vydanie hlasovacieho preukazu môže oprávnený občan požiadať:
osobne,
prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne
  overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí
  svojim podpisom,
písomne,
elektronicky (e-mailom).

V splnomocnení oprávnený občan uvedie:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie
  hlasovacieho preukazu.

V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky oprávnený občan uvedie:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec hlasovací preukaz zaslať.

Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Obec, ktorá oprávnenému občanovi vydala hlasovací preukaz, takéhoto oprávneného občana vyčiarkne zo zoznamu oprávnených občanov.


Bližšie informácie o konaní referenda, nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR - klikni


 


Úvodná stránka