Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Príhovor pána starostu na ustanovujúcom zasadnutí OZ

Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní.

 

                Dovoľte mi, aby som sa na začiatku poďakoval občanom obce Chrenovec-Brusno za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách. Budem sa maximálne snažiť, aby som Vašu dôveru nesklamal a obec budem viesť k jej rozvoju a spokojnosti všetkých občanov.

 

                V krátkosti by som zhodnotil štyri roky pôsobenia na poste starostu obce. V začiatkoch obec pokračovala v aktivitách, ktoré rozbehol ešte môj predchodca, pán Rudolf Trgiňa. Bol dokončený Mariánsky stĺp, územný plán obce, boli odstraňované následky z povodní z roku 2010 a mnohé iné drobnosti, ktoré si mnohí ani neuvedomujú, ale bolo potrebné ich vykonať. Tak ako som prezentoval v mojom príhovore pred štyrmi rokmi, že využijem všetky možnosti, ale aj kontakty, aby sa do obecnej kasy dostali finančné prostriedky nad rámec rozpočtu, dnes môžem konštatovať, že tento môj cieľ sa mi darí plniť.

 

                Za štyri roky sa v našej obci zrealizovali mnohé aktivity:

- vybudovaný prechod pre chodcov cez hlavnú cestu už asi každý berie ako samozrejmosť a taktiež parkovisko pri cintoríne v Chrenovci, pri Mlynskom moste, pri bytovkách, pri tržnici,

- na rekonštrukciu ciest máme schválené finančné prostriedky z eurofondov a určite sa zvýšila bezpečnosť premávky osadením meračov rýchlosti i dopravného značenia ale aj úpravou cesty cez Hrčkové,

- podarilo sa odvodniť zosuvné pásmo v časti Brusno - Zahrádky aj havarijný stav cesty v tejto lokalite,

  vybudovať odvodňovacie kanály cez poľné cesty  nad obcou a vyčistiť potok v Brusne i nádrž v Chrenovci,

- máme vybudované pekné detské ihrisko, ktoré bude ešte v nasledujúcom volebnom období zmodernizované a doplnené o amfiteáter, lavičky, chodníky a iné v rámci veľkého projektu revitalizácie obce,

- bol vybudovaný náučný chodník k pieskovým guliam, každý rok získavame 500 - 1000 Eur na doplnenie knižnice, na základnej a materskej škole boli vymenené okná, opravená strecha na škole i telocvični, rozšírená trieda v škôlke aj v škole (vybúranie priečok), rekonštrukcia školskej kuchyne .

Bola preložená elektrická sieť a vybudovaný nový transformátor v Chrenovci na Potokách. Nad budovou bývalej materskej škôlky sa podarilo vybudovať 11 nájomných bytov, ktoré sa budú čoskoro

odovzdávať nájomníkom a končí sa aj revitalizácia zvyšnej časti budovy, aby mohla slúžiť občanom ako klub dôchodcov, klub mladých, posilňovňa, fittnes a iné. Ukončuje sa rekonštrukcia strechy zdravotného strediska a je pripravená plynofikácia školskej kuchyne.

Na mnohé tieto zrealizované aktivity sme získali finančné prostriedky z rôznych nadácií, fondov,

ministerstiev vo výške 296 tisíc Eur + 420 tisíc Eur na 11 bytovku. No najprv sme s pracovníčkami

obecného úradu museli vypracovať množstvo projektov, povolení, potvrdení a veľa iných dokumentov.

Práce v obci boli vykonané aj pomocou aktivačných pracovníkov, pre ktorých bolo vytvorených

80 krátkodobých aj dlhodobých pracovných miest s dotáciou 136 tisíc Eur. Týmto pracovníkom patrí moja, ale určite aj Vaša vďaka, lebo oni udržujú poriadok a čistotu v obci, kosia cintoríny, ihrisko, zelené plochy okolo ciest, čistia kanále, zrekonštruovali autobusové zastávky, osadili informačné tabule v obci, osadili lampy pri bytovkách a na cintoríne v Chrenovci, opravujú komunikácie a mnohokrát v zime, keď mnohí z Vás ešte spia, upratujú sneh z  chodníkov, zastávok, schodov, okolia obchodov, zdravotného strediska a v celej obci.

Úspešne sme sa popasovali aj so snehovou kalamitou v r. 2012, zabezpečovali sme zimnú údržbu v obci a starostlivosť o miestne cintoríny, ktoré sa tento rok kosili 6 krát a kosila a čistila sa celá obec.

Nedá sa vymenovať všetko, čo sa v našej obci spravilo za posledné 4 roky, ale aj každá drobnosť, každé natreté zábradlie, či odpílený konár, ktoré spríjemnili život občanom v našej obci, považujem za dôležité.

 

V obci máme zabezpečené triedenie rôznych komodít odpadu, plasty, papier, kovy a sklo, v obci sa nachádza domček na zber elektroodpadu a textilu, je zabezpečený zber oleja a pneumatík, obec dvakrát ročne organizuje zber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu, spolu s firmou Gryff  zabezpečuje zber a odvoz konárov a drevnej hmoty a s firmou Harmanecké papierne je zabezpečený zber novinového papiera, čím sa znižujú náklady na komunálny odpad.

 

V rámci kultúry myslíme na všetky generácie. Pokračujeme v tom čo je dobré - stavanie Mája, Vatra a beh zvrchovanosti, oslavy Dňa matiek, vítanie detí a žiakov na obecnom úrade, mesiac úcty k starším, ale zaviedli sme aj niečo nové -  Fašiangová zabíjačka, Mikuláš, Obecné hody a Ibiza Párty zábava pre mladších.

V športe, okrem tradičného futbalu, podporujeme aj nohejbal, stolný tenis, strelcov, turistov, motocross, Pionier cross, hokej ale aj kynologický klub a fittnes klub. Môžem iba skonštatovať, že v našej obci máme veľa nadšencov, ktorí udržujú a organizujú rôzne aktivity a aj dobrovoľní hasiči už opäť pomáhajú  obci.

V sociálnej oblasti obec zabezpečuje opatrovateľskú službu a pomoc občanom, ktorí sú na to odkázaní. Potravinovú pomoc v roku 2011 sme mali zabezpečenú ako jedna z prvých obcí na Slovensku.

Obec úzko spolupracuje so všetkými organizáciami, ktoré pôsobia v našej obci – Jednota dôchodcov, FSk Hájiček, Spolok urbárnikov Chrenovec a Brusno, Farský úrad, Základná škola s materskou školou, jedáleň a ďalšie.

 

Do ďalšieho obdobia chcem, aby obec pokračovala v rozbehnutých aktivitách, ale aj tých, ktoré prídu.

Jedná sa hlavne o revitalizáciu obce, budovanie kanalizácie, rekonštrukciu základnej školy a domu služieb, ukončiť rekonštrukciu zdravotného strediska, rozšírenie materskej školy, rekonštrukciu obecnej knižnice i opravu ciest, budovanie zádržnej nádrže nad Brusnom.

 

V našej obci treba vybudovať kultúrny dom, šatne pre futbalistov, ale aj zázemie pre dobrovoľných hasičov. Samozrejme, treba zabezpečiť aj samotný chod samosprávy, a budeme naďalej využívať možnosti úradu práce a eurofondov  či na aktivačné práce, alebo zabezpečenie opatrovateľskej činnosti a šetriť tak obecné prostriedky. Ako jediná obec handlovskej doliny sme si mohli dovoliť svietiť  po celú noc, pretože máme zdravú finančnú politiku a obec nezadlžujeme.

A aj naďalej budem podporovať všetky organizácie v našej obci, základnú školu s materskou školou, športovcov a kultúru.

 

Počas môjho pôsobenia vo vedení obce som bližšie spoznal nielen obec, ale aj mnohých spoluobčanov a vždy som sa snažil nájsť si čas, aby som každého občana vypočul a riešil jeho problémy, v čom chcem aj naďalej pokračovať.

Z tohto miesta chcem poďakovať všetkým  vedúcim a členom kultúrnych, športových a ostatných organizácii, ale aj sponzorom, ktorí pomáhajú zabezpečiť kultúrny, športový a duchovný rozvoj obce.

Ďalej sa chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií, členom zboru pre občianske záležitosti, ale aj všetkým občanom, ktorí boli ochotní pomáhať,  za spoluprácu pri riešení problémov, riadení obce a organizovaní podujatí.

Novým poslancom prajem veľa síl pri plnení úloh, tvorivých nápadov na zlepšenie života v našej obci a udržania toho dobrého, čo funguje.

Na záver chcem poďakovať pracovníčkam obecného úradu za spoluprácu, za udržiavanie chodu obecného úradu, za tvorbu mnohých projektov, na základe ktorých sme získali mnohé finančné prostriedky.

 

Funkcia starostu je veľmi náročná na čas. Aby som ju mohol zodpovedne vykonávať, musel som obetovať čas, ktorý som mohol venovať rodine. Chcem sa poďakovať manželke Oľge, dcéram Julke a Eliške za trpezlivosť, ktorú so mnou mali a pomáhali mi pri výkone funkcie.


 


Úvodná stránka