Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výrub stromov

VÝRUB DREVÍN


Každý výrub drevín je potrebné ohlásiť na obecný úrad Chrenovec-Brusno.

§ 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody krajiny a krajiny

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

 

§ 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody77) na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, 78) alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)], alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.


Za každý vypílený strom je potrebné vykonať náhradnú výsadbu.

 


 

SPRÁVNE KONANIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY


   Na základe vydania zákona č. 40/2011 (účinnosť od 01.12.2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola obciam uložená povinnosť zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany príroda a krajiny chránené týmto zákonom. Ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa v katastrálnom území obce Chrenovec-Brusno.

   Túto povinnosť bude obec plniť v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle vyššie uvedeného zákona. Začiatkom konania je deň podania žiadosti.

    Informácia bude obsahovať meno a adresu žiadateľa, rozsah výrubu, lokalitu, odôvodnenie a lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.

   Zverejnená informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:
   - subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr.
     občianske druženie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
     v znení neskorších predpisov a iné),
   - subjekt, ktorého predmetom činnosti je, najmenej jeden rok, ochrana prírody 
     a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
   - subjekt, ktorý podal predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona 
     o ochrane prírody,
   - subjekt, ktorý písomne alebo elektronicky potvrdil svoj záujem byť účastníkom 
     v začatom správnom konaní,
V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania, je potrebné túto požiadavku zaslať na Obecný úrad Chrenovec-Brusno, v uvedenej lehote.

 


 
Žiadosť o povolenie na výrub stromov
 Žiadost_o_povolenie_na_vyrub_stromov.pdf (174.9 kB) (174.9 kB)

 

Rok 2019

Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-184-001/2019
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_184_001_2019.pdf (196.1 kB) (196.1 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-181-001/2019
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_181_001_2019.pdf (192.8 kB) (192.8 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-168-001/2019
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_168_001_2019.pdf (192.6 kB) (192.6 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-165-001/2019
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_165_001_2019.pdf (193.2 kB) (193.2 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-133-001/2019
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_133_001_2019.pdf (192.8 kB) (192.8 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-011-001/2019
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_011_001_2019.pdf (192.3 kB) (192.3 kB)

 

Rok 2018

Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-078-001/2018
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_078_001_2018.pdf (191.8 kB) (191.8 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-120-001/2018
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_120_001_2018.pdf (193.4 kB) (193.4 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-151-001/2018
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_151_001_2018.pdf (192.6 kB) (192.6 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-427-001/2018
 Oznemenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_427_001_2018.pdf (171 kB) (171 kB)

 

Rok 2017

Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-2-001/2017
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_2_001_2017.pdf (287.9 kB) (287.9 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-70-001/2017
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_70_001_2017.pdf (286.5 kB) (286.5 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-96-001/2017
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_96_001_2017.pdf (286 kB) (286 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-99-001/2017
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_99_001_2017.pdf (286.1 kB) (286.1 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-164-001/2017
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_164_001_2017.pdf (286.6 kB) (286.6 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-407-001/2017
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_407_001_2017.pdf (191.8 kB) (191.8 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-545-001/2017
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_545_001_2017.pdf (193.3 kB) (193.3 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania OcÚCh-B-546-001/2017
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_OcUCh-B_546_001_2017.pdf (192.1 kB) (192.1 kB)

 

Rok 2016

Oznámenie o začatí správneho konania č. 1/041/2016
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._1-041-2016.pdf (189.7 kB) (189.7 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 2/078/2016
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._2-078-2016.pdf (190.5 kB) (190.5 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 3/114/2016
 oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._3-114-2016.pdf (190.9 kB) (190.9 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 4/164/2016
 oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._4-164-2016.pdf (191.4 kB) (191.4 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 5/189/2016
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._5-189-2016.pdf (284.2 kB) (284.2 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 6/414/2016
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._6-414-2016.pdf (284 kB) (284 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 7/513/2016
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._7-513-2016.pdf (283.5 kB) (283.5 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 8/590/2016
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._8-590-2016.pdf (285 kB) (285 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 9/593/2016
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._9-593-2016.pdf (284.7 kB) (284.7 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 10/625/2016
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._10-625-2016.pdf (284.9 kB) (284.9 kB)

 

Rok 2015

Oznámenie o začatí správneho konania č. 1/040/2015
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c. 1-040-2015.doc (263.5 kB) (263.5 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 2/105/2015
 Oznámenie o začatí správneho konania č. 2-105-2015.pdf (217 kB) (217 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 3/119/2015
 Oznámenie o začatí správneho konania č. 3-119-2015.pdf (187.5 kB) (187.5 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 4/125/2015
 oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._4-125-2015.doc (263 kB) (263 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 5/132/2015
 oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._5-132-2015.doc (263.5 kB) (263.5 kB)

 

Rok 2014

Oznámenie o začatí správneho konania č. 1/001/2014
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._1-001-2014.rtf (173.9 kB) (173.9 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 2/002/2014
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._2-002-2014.rtf (174.5 kB) (174.5 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 3/015/2014
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._3-015-2014.rtf (174 kB) (174 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 4/078/2014
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._4-078-2014.rtf (174.8 kB) (174.8 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 5/088/2014
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._5-088-2014.rtf (174.8 kB) (174.8 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 6/106/2014
 oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._6-106-2014.rtf (174.3 kB) (174.3 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 7/107/2014
 oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._7-107-2014.rtf (174.4 kB) (174.4 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 8/317/2014
 oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._8-317-2014.rtf (174.4 kB) (174.4 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 9/363/2014
 oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._9-363-2014.rtf (174.3 kB) (174.3 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 10/386/2014
 oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._10-386-2014.rtf (174.1 kB) (174.1 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 11/399/2014
 oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._11-399-2014.rtf (174.6 kB) (174.6 kB)

 

Rok 2013

Oznámenie o začatí správneho konania č. 1/068/2013
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._1-068-2013.rtf (173.8 kB) (173.8 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 2/070/2013
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._2-070-2013.rtf (174 kB) (174 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 3/083/2013
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._3-083-2013.rtf (174 kB) (174 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 4/094/2013
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._4-094-2013.rtf (174.1 kB) (174.1 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 5/102/2013
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._5-102-2013.rtf (174.8 kB) (174.8 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 6/350/2013
 oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._6-350-2013.rtf (174.7 kB) (174.7 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 7/355/2013
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._7-355-2013.rtf (174.3 kB) (174.3 kB)

 
Oznamenie o začatí správneho konania č. 8/410/2013
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._8-410-2013.rtf (174.1 kB) (174.1 kB)

 

Rok 2012

Oznámenie o začatí správneho konania č. 01/081/2012
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._01-081-2012.rtf (171.2 kB) (171.2 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 02/087/2012
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._02-087-2012.rtf (171.7 kB) (171.7 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 03/090/2012
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._03-090-2012.rtf (171.8 kB) (171.8 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 04/091/2012
 Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._04-091-2012.rtf (172.3 kB) (172.3 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 05/114/2012

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 06/175/2012
 oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._06-175-2012.rtf (172.3 kB) (172.3 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 07/366/2012

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 08/386/2012

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 09/396/2012
 oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_c._09-396-2012.rtf (173.9 kB) (173.9 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 10/416/2012

 
Oznámenie o začatí správneho konania č. 11/427/2012

 


Úvodná stránka